Stadgar och årsmöten

STADGAR OCH DOKUMENT TILL ÅRSMÖTET


Klubben är en ideell förening och här kan du hitta viktiga dokument. Klubben är till för alla medlemmar så vi ser gärna att ni engagerar er på olika sätt.
Hör av er till någon i styrelsen eller maila till info@stenungsundkarate.se om du vill hjälpa till.

Kallelse till årsmöte för Stenungsund Kyokushin Karate Klubb

Datum:19 mars 2024

Tid: 20:00

Plats: Dojon, Mejselvägen 2, Stenungsund§1
Fastställande av röstlängd för mötet.

§2
Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3
Val av protokolljusterare och rösträknare.

§4
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5
Fastställande av föredragningslista.

§6
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

§7
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

/räkenskapsåret.

§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9
Fastställande av medlemsavgifter.

§10
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

 verksamhets-/räkenskapsår.

§11
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12
Val av:
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d)  En revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte

 styrelsens
ledamöter delta;
e)  Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande;
f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

§13
Övriga frågor

 

Väl mött, Styrelsen


$ 00.00

$ 00.00

$ 00.00

$ 00.00